Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING
BIJ OVEREENKOMSTEN, AANGEGAAN DOOR:

AUTOCOMFORT EN TELECOM VAN HEMERT B.V. H.O.D.N. CIRCUIT® VAN HEMERT,  VAN VOORDENPARK 7,
5301 KP  ZALTBOMMEL EN HAAR WEDERPARTIJ IN WELKE HOEDANIGHEID OOK.

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

 

a. Werkzaamheden: algemene werkzaamheden betreffende het autobedrijf, het uitvoeren van autoruitreparaties en vervanging van autoruiten, het verkopen en monteren van schuif- en kanteldaken, het verkopen en inbouwen van autohifi en alarmsystemen, alsmede overige werkzaamheden, waaronder de werkzaamheden en leveringen met betrekking tot telecommunicatie, bij overeenkomst tussen partijen besproken.

 

b. Partijen:

   
1. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie, op basis van deze voorwaarden, werkzaamheden worden verricht.
2. aannemer: Circuit® Van Hemert, gevestigd te Zaltbommel, Van Voordenpark 7;

 

c. Overeenkomst:

   
het schriftelijke stuk waarin de aannemer en opdrachtgever aangeven welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, en waarin wordt aangegeven op welke wijze zulks dient te geschieden. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 2, kan een offerte ook als overeenkomst gelden, een en ander slechts voor zover er geen opdrachtbevestiging is uitgegaan.

 

d. Object: Het motorvoertuig waaraan de werkzaamheden verricht moeten worden, danwel het motorvoertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

 

Artikel 2: Offerte en opdrachtbevestiging

 

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Offertes kunnen als overeenkomst dienen, wanneer de aannemer de opdrachtgever schriftelijk meedeelt dat de offerte in plaats komt van de opdrachtbevestiging. In dat geval kan de offerte als opdrachtbevestiging in de zin van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt.

 

Opdrachtbevestigingen niet zijnde offertes in de zin van de vorige volzin, die door de aannemer aan de opdrachtgever worden verzonden of ter hand gesteld en waarover de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst geen schriftelijke op- of aanmerkingen maakt, zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen en levering

 

De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. De aannemer behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren aan de opdrachtgever door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

 

Kosten van aanvulling en/of wijziging van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

De door de aannemer opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting, danwel ontbinding der gesloten overeenkomst.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

 

De aannemer blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken tot voldoening door de opdrachtgever van de tegenprestatie terzake de door de aannemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

 

In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de opdrachtgever, verkrijgt de aannemer het mede eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak c.q. zaken c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door de aannemer geleverde (oorspronkelijke) zaken.

 

In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen van eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke de aannemer op de opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Reclames

 

Reclames in geval van aanneming van werk, reparatie of onderhoud of voortvloeiende uit enige andere overeenkomst, worden door de aannemer slechts in behandeling genomen indien de opdrachtgever bewijst dat de gebreken waarop de reclame betrekking heeft, het gevolg zijn van

een onjuistheid in de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden en de reclames uiterlijk binnen 2 weken na oplevering schriftelijk in haar bezit zijn.

 

Indien een reclame door de aannemer gegrond wordt bevonden, kan zij te haren keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft, herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

 

Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 6: Garantie

 

Door de aannemer worden geleverde zaken en verrichte diensten gegarandeerd, behoudens het bepaalde in het volgende artikel lid, gedurende de tijd van 6 maanden na factuurdatum, in diervoege, dat de aannemer alle zaken waaraan gedurende die tijd een hinderlijk gebrek mocht ontstaan, ofwel kosteloos zullen herstellen, ofwel door andere zullen vervangen, ofwel de koopprijs daarvan terug zullen betalen, zulks ter keuze van de aannemer. Op de door de aannemer geleverde zaken, wordt, voorzover ze zijn betrokken van derden, door de aannemer niet meer garantie gegeven dan aan de aannemer wordt gegeven door haar leveranciers.

 

Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in welk geval de dan overeengekomen garantie geldt.

 

De garantieverplichtingen van de aannemer vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:

   
1. Indien de opdrachtgever gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.

2. Indien de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet.

   

De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat de aannemer haar garantieverplichtingen niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

 

Onder niet toerekenbare niet nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de aannemer kan worden verlangd.

 

Indien zich de situatie van niet toerekenbare niet nakoming voordoet, is de aannemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

De aannemer houdt zich verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door hem of zijn personeel aan de opdrachtgever wordt toegebracht, of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.

 

Artikel 8: Betaling

 

De opdrachtgever dient het aan de aannemer verschuldigde bedrag te voldoen op het moment van aflevering. De aannemer kan de opdrachtgever toestaan het verschuldigde te voldoen middels storting of overmaking op een door de aannemer aangewezen bank- of girorekening, een en ander binnen een door de aannemer op de factuur opgegeven termijn.

 

Indien betaling niet binnen de bij factuur gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.

 

Alle kosten van eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15% van de factuurprijs bedragen, met een minimum van E 25,-, te vermeerderen met BTW en met inbegrip van voornoemde rente door opdrachtgever verschuldigde bedrag.   

 

Artikel 9: Geschillen en recht

 

Op alle overeenkomsten, gesloten tussen opdrachtgever en aannemer, is het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het ressort Arnhem.